POILEASAIDH CÀNAIN AGUS DEALBHADH CÀNAIN

LANGUAGE POLICY AND LANGUAGE PLANNING



CRUINNEACHADH NA ROINNE: CLÀR

CATALOGUE OF DEPARTMENTAL HOLDINGS



Gàidhlig / Scottish Gaelic

Poileasaidh agus Iomairt / Policy and Advocacy

Bòrd na Gàidhlig (Alba) (2003). ‘Buidheann Leasachaidh na Gàidhlig — Raon-Ùghdarrais’ /

‘The Gaelic Development Agency — Remit’. Edinburgh: The Scottish Executive.

Bòrd na Gàidhlig (2003). ‘Ro-innleachd Leasachaidh Gàidhlig’. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2003). ‘Geàrr-Chunntas Gnìomha de Fhreagairt Bòrd na Gàidhlig gu Pàipear Co-chomhairleachaidh Bile na Gàidhlig’/‘Executive Summary of the Response by Bòrd na Gàidhlig to the Gaelic Language Bill Consultation Paper’. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2004). Aithisg Bhliadhnail 2003-2004 / Annual Report 2003-2004. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2004). Leabhar-làimhe Com-pàirteachais / Partnership Manual. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2004). Plana Gnìomh / Operational Plan. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2005). Aithisg Bhliadhnail 2004/05 / Annual Report 2004/05. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2006). An Dreachd Plana Nàiseanta na Gàidhlig / The Draft National Plan for Gaelic. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2006). An Dreachd dhen Stiùireadh air Planaichean Gàidhlig / The Draft Guidance on Gaelic Language Plans. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Bòrd na Gàidhlig (2006). Aithisg Bhliadhnail 2005/06 / Annual Report 2005/06. Inverness: Bòrd na Gàidhlig.

Buidheann Comhairleachaidh an Riaghaltais air Gàidhlig / Ministerial Advisory Group on Gaelic (2002). Cothrom Ùr don Ghàidhlig / A Fresh Start for Gaelic. Edinburgh: The Scottish Executive.

Buidheann-Gnìomh Maoineachadh Poblach na Gàidhlig / Taskforce on the Public Funding of Gaelic (2000). Ag Ath-Bheothachadh Gàidhlig — Neamhnuid Nàiseanta: Aithisg bho Bhuidheann-Gnìomh Maoineachadh Poblach na Gàidhlig / Revitalising Gaelic — A National Asset: Report by the Taskforce on Public Funding of Gaelic. Edinburgh: The Scottish Executive.

Comhairle na Gaidhealtachd / The Highland Council (1998). The Highland Council Gaelic Development Strategy. Inverness: Comhairle na Gaidhealtachd / The Highland Council.

Comhairle na Gaidhealtachd / The Highland Council (2005). Plana Gàidhlig & Cultair / Gaelic Language & Culture Plan. Inverness: Comhairle na Gaidhealtachd / The Highland Council.

Comhairle nan Eilean Siar / Western Isles Council (3rd ed. 1996). Bilingual Policy. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar.

Comhairle nan Eilean Siar / Western Isles Council (2003). Poileasaidh Gàidhlig / Gaelic Policy. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar.

An Comunn Gaidhealach (2006). Aithisg Bhliadhnail 2004/05 / Annual Report 2004/05. Inverness: An Comunn Gaidhealach.

Comunn na Gàidhlig (1989). Adhartas na Gàidhlig 1982-1988 / Gaelic Progress Report 1982-1988. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1990). Aithisg Bhliadhnail 1989 / Annual Report 1989. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1992). A Ten-Year Gaelic Development Plan for North and West Sutherland. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1994). Ag Obair Dhuibhse. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1996). Fàilte gu Ath-bheothachadh Gàidhlig na h-Alba. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1996). Fàilte: Welcome to Scotland’s Gaelic Renaissance. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1997). Gàidhlig plc — Plana Leasachaidh Cànain: A Development Plan for Gaelic. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1998). Congress Report: Bho linn gu linn — Gaelic’s New Millennium (Comhdhàil ’98 / Annual Congress ’98). Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (1999). Congress Report: Clach-mhìle dhan Ghàidhlig / A Milestone for Gaelic (Comhdhàil ’99 / Annual Congress ’99). Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (2002). Aithisg Bhliadhnail 2001-2002 / Annual Report 2001-2002. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (2003). Fàilte: Fàilte gu Alba — A’ Ghàidhlig ’s a Cultar / Fàilte: Welcome to Gaelic Scotland — Our language and culture. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig (2006). Aithisg Bhliadhnail 2005/2006 / Annual Report 2005/2006. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Co-Roinn Ghàidhlig Meadhan Earra-Ghaidheal / Mid-Argyll Gaelic Partnership (2002). Community Audit 2001: Summary Report. Lochgilphead: Co-Roinn Ghàidhlig Meadhan Earra-Ghaidheal / Mid-Argyll Gaelic Partnership.

EKOS Limited (2001). A Review of the Gaelic Publishing Sector: Final Report for Comunn na Gàidhlig. Inverness: EKOS Limited.

Fòram Gàidhlig Roinn a Tuath Siorrachd Àir / North Ayrshire Gaelic Forum (2002). Information leaflet.

Iomairt Cholm Cille / Iomairt Chaluim Chille / The Columba Initiative (2000). Plean Straitéiseach / Plana Ro-innleachdail / Strategic Plan 2001/2-2003/4.

Johnstone, Richard (1994). The Impact of Current Developments to Support the Gaelic Language: Review of Research. Stirling: Scottish Centre for Information on Language Teaching and Research.

MacCaluim, Alasdair, with Wilson McLeod (2001). Revitalising Gaelic? A Critical Analysis of the Taskforce on Public Funding of Gaelic. Edinburgh: Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.

MacKinnon, Kenneth. Gaelic in 1994: Report to E.U. Euromosaic Project.

McLeod, Wilson (2001). ‘Gaelic in the New Scotland: Politics, Rhetoric and Public Discourse’. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Summer 2001.

Murdoch, Steve (1995). Language Politics in Scotland. Aberdeen: Aberdeen University Scots Leid Quorum.

Pròiseact Plana Cànain nan Eilean Siar (2006). Plana Cànan nan Eilean Siar / Western Isles Language Plan. Stornoway: Pròiseact Plana Cànain nan Eilean Siar.

The Scottish Executive (2003). Bile na Gàidhlig: Pàipear Conaltraidh / The Gaelic Language Bill: Consultation Paper. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Parliament (2002). Bile na Gàidhlig (Alba) / Gaelic Language (Scotland) Bill. Edinburgh: The Scottish Parliament.

The Scottish Parliament (2003). ‘Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba’ (authored by Alasdair MacCaluim, Gaelic Development Officer. Edinburgh: The Scottish Parliament.

The Scottish Parliament (2004). Gaelic Language (Scotland) Bill [including Explanatory Notes, Policy Memorandum and Gaelic translation]

The Scottish Parliament, Education, Culture and Sport Committee (2003). Aithisg Ìre 1 air Bile na Gàidhlig (Alba), Leabhar 1 / Stage 1 Report on the Gaelic Language (Scotland) Bill. Edinburgh: The Scottish Parliament.

The Scottish Parliament, Education, Culture and Sport Committee (2003). Report on Inquiry into the role of educational and cultural policy in supporting and developing Gaelic, Scots and minority languages in Scotland. Edinburgh: The Scottish Parliament (translated versions in Gaelic, Scots, Arabic, Bengali, Chinese, Punjabi and Urdu)

The Scottish Parliament, Education Committee (2004). Aithisg Ìre 1 air Bile na Gàidhlig (Alba) / Stage 1 Report on the Gaelic Language (Scotland) Bill. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Scottish Parliament Information Centre (2000). ‘Gaelic (Gàidhlig)’. Devolution Series 2/00 (2 March). Edinburgh: The Scottish Parliament.

Scottish Parliament Information Centre (2002). ‘Gaelic Language (Scotland) Bill’/‘Bile Cànan na Gàidhlig (Alba)’. SPICe Briefing 02/137. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Scottish Parliament Information Centre (2002). ‘Gaelic Language (Scotland) Bill’/‘Bile na Gàidhlig (Alba)’. SPICe Briefing 04/81. Edinburgh: The Scottish Parliament.

‘Towards a National Policy for Gaelic: Working Papers for Conference’ (Sabhal Mòr Ostaig, 18-19.7.1985)

Urras Nàiseanta na h-Alba / The National Trust for Scotland (2005). Poileasaidh Gàidhlig / Gaelic Policy. Edinburgh: Urras Nàiseanta na h-Alba / The National Trust for Scotland.

Western Isles Ad hoc Language Planning Group (2002). Plana Cànain nan Eilean Siar — Western Isles Language Plan (draft).

Sòisio-chànanachas / Sociolinguistics



Duwe, Kurt (2003). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 01: Aird nam Murchan & Loch Abar an Iar (Ardnamuchan & West Lochaber). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2003). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 02: Eilean Bharraigh (Isle of Barra). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2003). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 03: Uibhist a Deas agus Beinn a’ Bhaoghla (South Uist & Benbecula). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 04: Iar Thuath Chataibh (Northwest Sutherland). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 05: Uibhist a Tuath (North Uist). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 06: Na Hearadh (Harris). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 07: Eilean Leòdhais: Na Lochan (Isle of Lewis: Lochs). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 08: Eilean Leòdhais: Uig & Carlabhagh (Isle of Lewis: Uig & Carloway). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 09: Taobh Siar Rois: Loch Bhraoin & Geàrrloch (Wester Ross: Lochbroom & Gairloch). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 10: Taobh Siar Rois:A’ Chomraich, Loch Carrann & Loch Aillse (Wester Ross: Applecross, Lochcarron & Lochalsh). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 11: An t-Eilean Sgitheanach: Trondairnis, Diùrinis & Minginis (Isle of Skye: Trotternish, Duirinish & Minginish). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 13: Eilean Leòdhais: An Taobh Siar agus Nis (Isle of Lewis: Westside and Ness). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 15: Eilean Leòdhais: Steòrnabhagh (Isle of Lewis: Stornoway). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 17: Gleann Comhann, Lios Mòr & Aird Chatain (Glencoe, Lismore & Ardchattan). Wedel, Germany: Hydromod.

Duwe, Kurt (2004). Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies, Vol 18: An t-Oban & Latharna a Deas (Oban & South Lorn). Wedel, Germany: Hydromod.

McLeod, Wilson (2005). Gàidhlig ann an Dùn Èideann: Cleachdadh agus Beachdan / Gaelic in Edinburgh: Usage and Attitudes. Edinburgh: Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.

Pròiseact Plana Cànain nan Eilean Siar / Western Isles Language Plan Project (2005). Rannsachadh agus Toraidhean Ìre 1 den Phròiseact: Aithisg Dheireannach / Research and Outcomes of Phase 1 of the Project: Final Report. Stornoway: Pròiseact Plana Cànain nan Eilean Siar / Western Isles Language Plan Project.

Foghlam Ro-sgoile / Preschool Education

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (1994). Aithisg na Bliadhna 1993-94 / Annual Report 1993-94. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (1996). Aithisg na Bliadhna 1995-96 / Annual Report 1995-96. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (1997). Aithisg na Bliadhna 1996-97 / Annual Report 1996-97. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (2001). The Pre-3 Pilot Project Skye, Lochalsh & Lochaber: June 2001 Progress Report. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (2002). The Family Language Plan: Omnibus Edition. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (2002). The Family Language Plan: Book One — Neither Parent Gaelic Speaking. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (2002). The Pre-School Gaelic Learner. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Comhairle nan Sgoiltean Àraich (2002). Immersion Language Learning. Inverness: Comhairle nan Sgoiltean Àraich.

Edinburgh City Council (2002). Information leaflet for new parents.

Pedersen Consulting (2004). A Full Time Gaelic Child Care Centre: A Business Plan Prepared for Fòram Gàidhlig Inbhir Nis. Inbhir Nis: Pedersen Consulting.

Foghlam Bunsgoile agus Àrdsgoile / Primary and Secondary Education

Clackmannanshire Council (2003).’Gaelic in the Wee County (information leaflet)

Clann an Alba / Children in Scotland (2002). Stiùireadh Phàrant mu Feuman Foghlaim Sònraichte. Edinburgh: Clann an Alba / Children in Scotland.

Comataidh Rannsachaidh air Cùmhnantan Seirbheis Proifeiseanta Thidsearan (1999). Dreuchd Teagaisg airson an 21mh Linn: Cothrom fianais a thoirt seachad.

Comann nam Pàrant (Dùn Èideann agus Lodainn) (n.d.). Information Pack.

Comunn nam Pàrant (1998). Leantalachd ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: Co-Labhairt Nàiseanta Phàrant (Iomradh air an Latha) / Progression in Gaelic Medium Education: National Parental Conference (Report of Proceedings). Edinburgh: Comunn nam Pàrant.

Comann nam Pàrant (Nàiseanta) (2002). Gaelic-medium Secondary Education — A Model for the 21st Century: Co-labhairt Nàiseanta/National Conference, Iomradh air an Latha/Report of Proceedings. Edinburgh: Comunn nam Pàrant.

Comunn na Gàidhlig (1997). Framework for growth: a national policy for Gaelic education. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig [2006]. Ceistean iomchaidh / 6 good questions. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Comunn na Gàidhlig [1989]. A’ togail clann sa Ghàidhlig / Gaelic at Home. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Gaelic for All (2002). Consultative Document for Open Debate on Gaelic Education: A Report on Alternative Measures to Make Gaelic a Viable and Revitalised Asset for Everyone in Scotland. Edinburgh: Gaelic for All.

Glasgow City Council (2001). ‘Gaelic-Medium Education Development Plan 2001/2004’.

Glasgow City Council (2002). ‘Gaelic Education in Glasgow’ (information leaflet).

Glasgow City Council (2004). ‘Future Gaelic Medium Education Provision for Pupils of Pre-5 and Primary Age of the Glasgow Gaelic School and Future Gaelic Medium Secondary Provision for Pupils of Hillpark Secondary School’ (consultation document)

Highland Council, Education, Culture and Sport Committee (2002). Gaelic Education and Early Years Strategy. Inverness: Highland Council.

Highland Council, Education, Culture and Sport Committee (2006). Proposal to Designate Sleat Primary School as a Dedicated Gaelic School. Portree: Highland Council.

Johnstone, Richard, et al. (2000). ‘Coileanadh sgoilearan a tha a’ faighinn foghlaim meadhan-Gàidhlig aig ìre bunsgoil an Albainn/ The attainments of pupils receiving Gaelic-medium primary education in Scotland’. Interchange, 62.

Johnstone, Richard, et al. (2003). Gaelic Learners in the Primary School (GLPS) in Argyll & Bute, East Ayrshire, North Lanarkshire, Perth & Kinross and Stirling: Evaluation Report. Stirling: Scottish CILT.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1994). Solarachadh na Gàidhlig ann am Foghlam ann an Albainn. Edinburgh: Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1995). Aitheasg le Luchd-sgrùdaidh na Ban-righ airson Sgoiltean: Sgoil Phabail: Comhairle nan Eilean. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1995). Aitheasg le Luchd-sgrùdaidh na Ban-righ airson Sgoiltean: Bunsgoil Àth Tharcaill, Roinn na Gaidhealtachd. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1995). Aitheasg le Luchd-sgrùdaidh na Ban-righ airson Sgoiltean: Sgoil a’ Bhac, Comhairle nan Eilean. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1996). Sgrùdadh Leudaichte de Bhunsgoil Airigh an Tuim, Comhairle nan Eilean: Aitheasg le Luchd-sgrùdaidh na Ban-righ airson Sgoiltean. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1996). Sgrùdadh Leudaichte de dh’ Ard-Sgoil Phòrt Righ, Comhairle nan Eilean: Aitheasg le Luchd-sgrùdaidh na Ban-righ airson Sgoiltean. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1997). Extended Inspection of Sgoil Lionacleit, Western Isles Council: A Report by HM Inspectors of Schools. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (2004). Glasgow Gaelic Primary School, Glasgow City Council: A Report by HM Inspectors of Schools. Edinburgh: Her Majesty’s Inspectorate of Schools.

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (2005). Leasachadh Coileanaidh ann an Gàidhlig / Improving Achievement in Gaelic. Edinburgh: Her Majesty’s Inspectorate of Schools.

MacNeil, M. M., and M. N. Beaton (1994). Immersion Teaching and Language Learning: Meeting the Needs of the Gaelic Economy. Sleat, Isle of Skye: Lèirsinn.

Mercator-Education (2001) [authored by Boyd Robertson]. The Gaelic language in education in the UK. Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Murray, John, and Catherine Morrison (1984). Bilingual Primary Education in the Western Isles, Scotland: Report of the Bilingual Education Project 1975-81. Stornoway: Acair.

Nicolson, Margaret, and Matthew MacIver, eds. Gaelic-Medium Education. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2003.

Scottish Consultative Council on the Curriculum (1999). The School Curriculum and the Culture of Scotland: A Paper for Discussion and Consultation. Dundee: Scottish Consultative Council on the Curriculum.

Scottish Examination Board (1981). Scottish Certificate of Education: Gaelic Orthographic Conventions to be used in Question Papers in and after 1985. Dalkeith: Scottish Examination Board.

Scottish Examination Board (1982). Scottish Certificates of Education and Certification of Sixth Year Studies Revised List of Linguistic and Literary Terms for Use in Examinations in Gaelic. Dalkeith: Scottish Examinations Board.

Scottish Examination Board (1988). Scottish Certificate of Education: Arrangements in Gaelic Standard Grade in and after 1990. Dalkeith: Scottish Examination Board.

Scottish Examination Board (1988). Scottish Certificate of Education: Arrangements in Gaelic at Foundation, General and Credit Levels in and after 1990. Dalkeith: Scottish Examination Board.

Scottish Examination Board (1990). Scottish Certificate of Education: Revised Arrangements in Gaelic Higher Grade in and after 1991/92. Dalkeith: Scottish Examination Board.

The Scottish Executive (1999). Improving our Schools: Consultation on the Improvement in Scottish Education Bill. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2000). Improving our Schools: Consultation Response. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2001). Citizens of a Multilingual World: Scottish Executive Response. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2002). Foghlam agus Sgoiltean ann an Alba: Gnìomhan Cudthromach. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2002). Foghlam agus Sgoiltean ann an Dùthchannan Eile. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2002). An Deasbad Nàiseanta air Foghlam: Beachdan ag Èiridh. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2003). Ag Oideachadh airson Òirdhearcas — Roghainn agus Cothrom: Freagairt an Riaghaltais air an Deasbad Nàiseanta. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2003). Educating for Excellence — Choice and Opportunity: The Executive’s Response to the National Debate. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Executive (2005). The Report of the Gaelic Medium Teachers’ Action Group/Aithisg Buidhne-gnìomha Luchd-teagaisg tro Mheadhan na Gàidhlig. Edinburgh: The Scottish Executive.

Stradling, R. N., and M. M. MacNeil (1995). Teacher Training for Gaelic Medium Education. Sleat, Isle of Skye: Lèirsinn.

The Scottish Office, Education Department (n.d. [c. 1992]). Upper Secondary Education in Scotland. Edinburgh: The Scottish Office Education Department.

The Scottish Office, Education Department (1993). Clàr-Teagaisg agus Measadh an Albainn: Stiùreadh Nàiseanta — Gàidhlig 5-14. Edinburgh: The Scottish Office.

The Scottish Office, Education Department (1993). Curriculum and Assessment in Scotland: National Guidelines — Gàidhlig 5-14. Edinburgh: The Scottish Office.

Scottish Parliament Information Centre (2001). ‘Gaelic Medium Education’. Research Note RN 01/110 (27 November). Edinburgh: The Scottish Parliament.

Stockdale, Aileen, Bryan MacGregor and Gillian Munro (2003). Migration, Gaelic-medium Education and Language Use. Sleat, Isle of Skye: Ionad Nàiseanta na h-Imrich, Sabhal Mòr Ostaig.

Wolfe, A. (1992). Immersion/Bilingual Approaches to Second Language Acquisition. Aberdeen: Language Research and Development Unit, Northern College.

Wolfe, A. (1996). Gaelic Teacher Education: Audit and Strategies for Development (A Report for the Scottish Office Education Department). Aberdeen: Language Research & Development Unit, Northern College / Grampian Region.

Foghlam Àrd-ìre agus Inbheach / Higher and Adult Education



Comann an Luchd-Ionnsachaidh Ltd. (1992). Aithisg na Bliadhna. Inverness: Comann an Luchd-Ionnsachaidh Ltd.

Her Majesty’s Inspectorate of Schools (2002). Subject Review of Lews Castle College: Gaelic — A Report by HM Inspectors on behalf of the Scottish Further Education Funding Council. Edinburgh: Education Department, Scottish Executive.

Hunter, Janet (1995). Report on the Survey of Gaelic and Gaelic-related Courses in the Department of Celtic in the University of Aberdeen. Aberdeen: Department of Celtic, University of Aberdeen

Luchd-Sgrùdaidh na Banrigh airson Sgoiltean / Her Majesty’s Inspectorate of Schools (1999). Sgrùdadh de Sabhal Mòr Ostaig / Inspection of Sabhal Mòr Ostaig. Edinburgh: Scottish Office Education Department.

Newton, Michael (2003). ‘Summary of Survey of Gaelic Learners in North America’.

Pieda [Planning, Economic and Development Consultants] (1993). University of the Highlands and Islands: Feasability and Strategy.



Sabhal Mòr Ostaig, Board of Trustees (1980). Sabhal Mòr Ostaig: A Two Year Course. Sleat, Isle of Skye: Sabhal Mòr Ostaig.

Robertson, Boyd (2001). Aithisg air Solarachadh Chùrsaichean Bogaidh Gàidhlig an Alba/Report on Gaelic Immersion Course Provision in Scotland. Edinburgh: Scottish Qualifications Authority.

Wells, Gordon (1991). ‘Adult Learners and Native Speakers: Shall the Twain Ne’er Meet?’ (paper for Fasgnag: Seminar/Conference on Social and Related Research on Gaelic Language and Community, at Sabhal Mòr Ostaig, 11-13.4.1991)

Stuthan Teagaisg agus Goireasan Teagaisg / Teaching Materials and Aids



Buidheann Eadar-Roinneil airson Foghlam Gàidhlig, Faclan Ura Gàidhlig cleachdte ann an Leabhraichean-Sgoile Bunsgoile agus Ardsgoile (1992)

McLeod, Wilson (1998). Computer-Assisted Learning for Gaelic: Towards a Common Teaching Core. Edinburgh: Board of Celtic Studies Scotland.

Fios: The Newsletter for Speaking Our Language Learners 12 (Winter 1997)

Robertson, A. G. Boyd, and I. G. MacDonald (n.d.). ‘Computer Assisted Supported Self-Learning in Gaelic: A Discussion Paper’.

Murray, I. R., and M. M. Black (1993). ‘A Prototype text-to-speech system for Scottish Gaelic’, in Proceedings of Eurospeech ’93, Third European Conference on Speech Communication and Technology (Berlin), vol. 2.

Newton, Michael (1994). Information Visualisation Project. Glasgow: Department of Celtic, University of Glasgow.

Dealbhadh Corpais / Corpus Planning



Comunn na Gàidhlig (1996). Polasaidh Nàiseanta air Eadar Theangachadh. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Donnelly, Kevin P. (1992). ‘The Potential for Establishing a Gaelic Resources Database Unit at Sabhal Mòr Ostaig: Research Report’. Sleat, Isle of Skye: Sabhal Mòr Ostaig.

Fosglan (1996). Duilgheadasan Luchd Eadar-Theangachaidh. Stornoway: Fosglan.



McLeod, Wilson (2001). Faclair na Pàrlamaid: A Critical Analysis. Edinburgh: Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.

MacSween, Annie (1995). ‘Gaelic: the modernization of an ancient language’.

Ordnance Survey Gaelic Names Liaison Committee (2002). Name Emendation Principles.

Scottish Certificate of Education Examination Board (1981). Scottish Certificate of Education: Gaelic Orthographic Conventions to be used in Question Papers in and after 1985. Dalkeith: Scottish Certificate of Education Examination Board.

Scottish Examination Board (1982). Scottish Certificates of Education and Certification of Sixth Year Studies Revised List of Linguistic and Literary Terms for Use in Examinations in Gaelic. Dalkeith: Scottish Examinations Board.

Craoladh / Broadcasting

BBC Alba (1997). Ar dìlseachd dhuibhse: Aithris a’ BhBC dhen geallaidhean do luchd-amhairc agus luchd-èisdeachd. Glasgow: BBC Alba.

Colaisd a’ Chaisteil / Lews Castle College (n.d. [1992]). Dioploma Telebhisean na Gàidhlig / Gaelic Television Diploma. Stornoway: Colaisd a’ Chaisteil / Lews Castle College.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (n.d.). Information booklet.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (1998). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1997-1998 / Annual Report & Accounts 1997-1998. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (1999). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1998-1999 / Annual Report & Accounts 1998-1999. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (2000). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1999-2000 / Annual Report & Accounts 1999-2000. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (2001). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 2000-2001 / Annual Report & Accounts 2000-2001. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (2002). CCG at 10/aig 10. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Craolaidh Gàidhlig / Gaelic Broadcasting Committee (2003). Towards a Gaelic Media Service: From CCG to GMS. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Telebhisean Gaidhlig / Gaelic Television Committee (1994). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1993-1994 / Annual Report & Accounts 1993-1994. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Telebhisean Gaidhlig / Gaelic Television Committee (1996). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1995-1996 / Annual Report & Accounts 1995-1996. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Telebhisean Gaidhlig / Gaelic Television Committee (1997). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 1996-1997 / Annual Report & Accounts 1996-1997. Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Gaelic Television Task Force (2000). Gaelic Television: A Dedicated Channel. Edinburgh: The Scottish Executive.

The Scottish Parliament, Education, Culture and Sport Committee / Comataidh an Fhoghlaim, a’ Chultair agus an Spòrs (2001). Report on the Gaelic Broadcasting Committee / Aithisg air Comataidh Craolaidh Gàidhlig. 14th Report 2001, SP Paper 473, Session 1 (2001).

Na h-Ealain agus Cultar / Arts and Culture

Beattie, Bryan et al. (2004). The Social and Economic Impact of the Arts in the Western Isles: A Report for Comhairle nan Eilean Siar and Western Isles Enterprise. Inverness: Creative Services.

Comhairle Ealain na h-Alba / Scottish Arts Council (2003). Poileasaidh nan Ealain Gàidhlig / Gaelic Arts Policy. Edinburgh: Comhairle Ealain na h-Alba / Scottish Arts Council.

Comhairle nan Leabhraichean / Gaelic Books Council (1992). Iomradh nan Trì Bliadhna 1989-90, 1990-91 & 1991-92 / Three Year Report 1989-90, 1990-91 & 1991-92. Glasgow: Comhairle nan Leabhraichean.

Comhairle nan Leabhraichean / Gaelic Books Council (1992). Iomradh na Bliadhna 1992-1993 / Annual Report 1992-1993. Glasgow: Comhairle nan Leabhraichean.

Comunn na Gàidhlig (n.d. [1999]). Glasgow Gaelic Centre: Summary Report. Glasgow: Comunn na Gàidhlig.

An Comunn Gaidhealach (2004). Aithisg Bhliadhnail 2003/2004 / Annual Report 2003/2004. Inverness: An Comunn Gaidhealach.

Fosglan (1997). Eachdraidh a-Màireach / History Tomorrow: Development Survey and Conference of Comainn Eachdraidh. Stornoway: Fosglan.

The Highland Council (1998). Solas: Fàilte gun a’ Mhòd, 6. Inverness: The Highland Council.

Loch Lomond and the Trossachs National Park (2003). ‘Language and Interpretation: The use of Gaelic and Other Languages in Informative and Interpretive Media’ (report by Touchstone Heritage Management Consultants).

An Lòchran (Glasgow) (n.d. [2000]). Information brochure.

National Archives of Scotland (2003). Gaelic brochure on ‘Mort na h-Apainne’.

Pròiseact nan Ealan / The Gaelic Arts Agency (1998). Ealain 21: The Future of the Gaelic Arts (Account of Conference Proceedings, Inverness 4-6.3.1998). Stornoway: Pròiseact nan Ealan.

Pròiseact nan Ealan / The Gaelic Arts Agency (1999). Information brochure. Stornoway: Pròiseact nan Ealan.

Pròiseact nan Ealan / The Gaelic Arts Agency (2006). Aithisg Iùl Ciùil: Gaelic Music Conference Report 2006. Stornoway: Pròiseact nan Ealan.

Scottish Arts Council (1995). National Gaelic Arts Project: Four Year Plan 1995-99.

Sproull, Alan, and Douglas Chalmers (1998). The Demand for Gaelic Artistic and Cultural Products and Services: Patterns and Impacts. Glasgow: Glasgow Caledonian University.

The Scottish Executive (1999). Roi-innleachd Culturach Nàiseanta / A National Cultural Strategy. Edinburgh: The Scottish Executive.

A’ Ghàidhlig agus Leasachadh Eaconamach/Coimhearsnachd

Gaelic and Economic/Community Development



Comunn na Gàidhlig (2006). Cur is Fàs: Gaelic Development in the Inverness, Nairn, Badenoch & Strathspey Area. Inverness: Comunn na Gàidhlig.

Gàidhlig sa Choimhearsnachd (2002). Cuairtlitir / Newsletter. Steòrnabhagh: Gàidhlig sa Choimhearsnachd.

Hecla Consulting (2003). The Importance of Gaelic to the Inverness and Nairn Area. Inverness: Hecla Consulting.

McLeod, Wilson (2001). The State of the ‘Gaelic Economy’: A Research Report. Edinburgh: Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (1993). Ro-Innleachd na Gàidhlig aig Lìonbheairt Iomairt na Gàidhealtachd. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (1993). Iomairt na Gàidhlig: A Strategy for Gaelic Development in the Highlands and Islands of Scotland. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Sproull, Alan, with Brian Ashcroft (1993). The Economics of Gaelic Language Development: A Research Report for Highlands and Islands Enterprise and the Gaelic Television Committee with Comunn na Gàidhlig. Glasgow: Glasgow Caledonian University.



Sgrìobhaidhean Oifigeil Gàidhlig — Measgachadh /

Miscellaneous Official Gaelic Documents


Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland (2001). Fiaclan fallain fad do bheatha. Edinburgh: Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland.

Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland (2001). Stiùireadh ùr air banachdach chloinne suas gu còig mìosan deug. Edinburgh: Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland.

Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland (2001). Chan fheum gach galar gràinnean: iùl airson antibiotaicean a chleachdadh gu sàbhailte. Edinburgh: Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland.

Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland (2003). Iùl air Dearbhaidhean Fala Gnàthach air an Tairgse rè Torrachais: Dearbhaidhean fala a tha air am moladh nuair a tha thu trom. Edinburgh: Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland.

Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland (2003). Do Chèilidh Sgrìonadh Chìochan air a Mhìneachadh. Edinburgh: Bòrd Foghlaim Slàinte na h-Alba/Health Education Board for Scotland.

CBI Scotland (2006). Eaconamaidh na h-Alba: Am Prìomh Phrìomhachas / The Scottish Economy: The Priority of Priorities. Glasgow: CBI Scotland.

Co-bhanntachd Nàiseanta Fearann na h-Alba (n.d.). Fiosrachadh air Seilbh Fearainn ann an Alba. Edinburgh: The Scottish Executive.

Coimisean Gearain nam Meadhanan / Press Complaints Commission (2001). An Riaghailt Obrachaidh / Code of Practice. London: Coimisean Gearain nam Meadhanan / Press Complaints Commission.

Coimiseanair Inbhean Pàrlamaid na h-Alba (2003). Explanatory leaflet. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Department of Trade and Industry (2002). Co-Chomhairle Cumhachd DTI 2002. London: Department of Trade and Industry.

Department of Trade and Industry (2002). Pàipear Geal an Lùtha — Geàrr chunntas:Ar lùth teachdail — a’cruthachadh eaconomaidh bheag ghualain. London: Department of Trade and Industry.

Equal Opportunities Commission, Scotland (2001). Cothroman Cothromach: Iùil do Phàrantan. Glasgow: Equal Opportunities Commission, Scotland.

HM Government (2004). Ag Ullachadh airson Èiginn: Am Fiosrachadh a tha Dhìth Oirbh. London: HM Government.

HM Inspectorate of Constabulary (1998). Aithisg Luchd-sgrùdaidh Rìoghail nam Poileas Albannach: Feachd-poileas a’ Chinn-a-Tuath 1998 / A Report of HM Inspectorate of Constabulary: Northern Constabulary Review Inspection 1998. Edinburgh: HM Inspectorate of Constabulary.

HM Prison Service, Assisted Prison Visits Unit (2001). Fiosrachadh mu Thaic do Sgeama-Tadhail na Seirbheis Phrìosain. Birmingham: Assisted Prison Visits Unit.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (n.d.). Ar Dleasdanas: Sluagh, Seirbhis, Inbhean: Moglachadh Iomairt na Gaidhealtachd. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (n.d.). Ro-Innleachd Airson Iomairt Leasachaidh. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (1997). Cùram cloinne ann an Sgìrean Dùthchail na h-Alba: Prògram Leasachaidh. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (2002). Alba Sùrdail, Soirbheachail — Seòl-Tomhais na Gaidhealtachd is nan Eilean. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (2004). Cairt Sheirbhisean 2004 / Service Charter 2004. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise (2005). A’ Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan, sùrdail ’s soirbheachail / Ro-innleachd iomairt airson na Gaidhealtachd agus nan Eilean/ A Smart, Successful Highlands and Islands: An enterprise strategy for the Highlands and Islands of Scotland. Inverness: Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean / Highlands and Islands Enterprise.

Iùbaili Òr na Bànrighe / The Queen’s Golden Jubilee (2002). Gaelic information sheet.

NCH Scotland [2006]. Pròiseact nan Eilean Siar: Pròiseactan ionadail do chloinn ionadail. Glaschu: NCH Scotland.

Oifis na h-Albann / The Scottish Office (1997). Pàrlamaid na h-Alba. Edinburgh: Oifis na h-Albann / The Scottish Office.

Ordnance Survey (2001). Clàradh Tìre: Poileasaidh Ainmean Gàidhlig. Edinburgh: The Scottish Executive.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2001). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2000 gu 2001. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2001). Information sheets on (1) Atharrachaidhean ri Bilean Riaghaltais: Stiùireadh do bhuidhnean agus daoine bhon taobh a-muigh, (2) Thu fhèin agus na BPA agad, (3) Fiosrachadh do Luchd-fianais a tha a’ nochdadh air beulaibh chomataidhean, (4) Stiùireadh ann a bhith a’ cur a-steach Athchuingean Poblach, (5) Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair, (6) An dualchas Phàrlamaideach Albannach. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2002). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2001 gu 2002. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2002 gu 2003. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Mar a bhòtas tu ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Pàrlamaid na h-Alba 1999-2003: Ag Obair Dhutsa. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). A’ togail do ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba. Edinburgh: The Scottish Parliament [also versions in English, Scots, Arabic, Bengali, Chinese, Punjabi and Urdu].

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Stiùireadh mu Chur A-steach Athchuingean Poblach. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Pàrlamaid na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba: Dreuchdan agus Dleastanasan. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2003). Fàilte do Sheòmar Deasbaid Pàrlamaid na h-Alba. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2004). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2003 gu 2004. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2004). Sgeama-foillseachaidh Pàrlamaid na h-Alba agus Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2004). Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba / Gaelic in the Scottish Parliament. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2004). Do Thuras gu Pàrlamaid na h-Alba:Fiosrachadh mu na Seirbhisean Againn. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2004). Faigh A-Mach mu Phàrlamaid na h-Alba: Turas air an Taobh A-Muigh. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2005). Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2005). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2004-2005. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Pàrlamaid na h-Alba / The Scottish Parliament (2006). Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2005-2006. Edinburgh: The Scottish Parliament.

Planning Aid for Scotland [2006]. A’ cuideachadh dhaoine gus facal a bhi aca ann an ceistean dealbhaidh. Edinburgh: Planning Aid for Scotland.

Poileas Còmhdhail Bhreatainn / British Transport Police (2001). Roi-innleachd Coimhearsnachd & Dàimh nan Cineal. London: Poileas Còmhdhail Bhreatainn / British Transport Police.

Pròiseict Mionc nan Eilean Siar (2002). Fiosrachadh.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2002). Laghan Ùra airson Co-ionannachd Cinnidh ann an Alba. Edinburgh: The Scottish Executive.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2002). A’ Pàigheadh airson Cùram-Chloinne: Taic do dh’Oileanaich. Edinburgh: The Scottish Executive.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2002). A’ Taghadh Sgoil Àraich. Edinburgh: The Scottish Executive.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2002). Gabhaltas Tèarainte na h-Alba: Bileag airson Màladairean. Edinburgh: The Scottish Executive.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2003). Ag Ath-nuadhachadh Sheirbhisean Fiaclaireachd. Edinburgh: The Scottish Executive.

Riaghaltas na h-Alba / The Scottish Executive (2004). Smocadh ann an Àiteachan Poblach: Co-Chomhairleachadh mu Bhith a’ Lùghdachadh Buaidh Toit Dhaoine Eile. Edinburgh: The Scottish Executive.



Scottish Water (2004). Sùil ùr air cosgaisean: sgeama chosgaisean 2004-2005. Edinburgh: Scottish Water.

Gàidhlig ann an Albainn Nuaidh / Gaelic in Nova Scotia



Comataidh Stiùiridh Leasachadh na Gàidhlig / Gaelic Development Steering Committee (2002). A’ Leasachadh Polasaidh agus Ro-innleachd do Ghàidhlig na h-Albann Nuaidh: Pàipear-Beachdaidh / Developing a Gaelic Policy & Strategy for Nova Scotia: A Discussion Paper. Iona, NS: Comataidh Stiùiridh Leasachadh na Gàidhlig / Gaelic Development Steering Committee.

Comataidh Stiùiridh Leasachadh na Gàidhlig / Gaelic Development Steering Committee (2004). Leasachadh agus Glèidheadh na Gàidhlig An Albainn Nuaidh: Plana Airson Iomairt Choimhearsnachd / Developing and Preserving Gaelic in Nova Scotia: Strategy for a Community-Based Initiative. Halifax: Nova Scotia Department of Tourism, Culture and Heritage (available on the Internet at http://www.gov.ns.ca/dtc/culture/culture_gaelic.asp)

Edwards, John Hugh (2003). Community Consultations on the Future of Gaelic in Nova Scotia: A Report on the Results of Community Meetings Held in November 2002. Halifax: Gaelic Development Steering Committee.

Kennedy, Michael (2002). Gaelic Nova Scotia: An Economic, Cultural, and Social Impact Study. Halifax: Nova Scotia Museum.



A’ Ghaidhealtachd: Measgachadh / Miscellaneous: Highlands and Islands

Argyll and the Islands Enterprise (1998). Seventh Annual Report (1997-98). Lochgilphead: Argyll and the Islands Enterprise.

Comhairle nan Eilean Siar / Western Isles Council (2001). Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan 2000-01 / Annual Report agus Accounts 2000-01. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar.



Highlands and Islands Development Board [c. 1985]. Today’s Highlands. Inverness: Highlands and Islands Development Board.

Highlands and Islands Enterprise (1996). Fifth Annual Report (1995-96). Inverness: Highlands and Islands Enterprise.

Highlands and Islands Enterprise (1997). Sixth Annual Report (1996-97). Inverness: Highlands and Islands Enterprise.

Highlands and Islands Enterprise (1998). Seventh Annual Report (1997-98). Inverness: Highlands and Islands Enterprise.

Highlands and Islands Enterprise (n.d.) Strategy for Enterprise Development. Inverness: Highlands and Islands Enterprise.



Iomairt an Eilein Sgitheanaich & Loch Aillse / Skye and Lochalsh Enterprise (1997). Sixth Annual Report (1996-97). Portree: Iomairt an Eilein Sgitheanaich & Loch Aillse / Skye and Lochalsh Enterprise.

Iomairt an Eilein Sgitheanaich & Loch Aillse / Skye and Lochalsh Enterprise (1997). Seventh Annual Report (1997-98). Portree: Iomairt an Eilein Sgitheanaich & Loch Aillse / Skye and Lochalsh Enterprise.

Iomairt nan Eilean Siar / Western Isles Enterprise (1997). Seventh Annual Report (1996-97). Stornoway: Iomairt nan Eilean Siar / Western Isles Enterprise.

Iomairt nan Eilean Siar / Western Isles Enterprise (1998). Eighth Annual Report (1997-98). Stornoway: Iomairt nan Eilean Siar / Western Isles Enterprise.



North-West Scotland: European Heritage Area
(Proceedings of a Conference at Sabhal Mòr Ostaig, 8-9.11.1990). Sleat, Isle of Skye: Clò Ostaig.

Sabhal Mòr Ostaig (1996). Òraid Sabhal Mòr Ostaig 1996: Dreams from Hard Places — A Lecture by Donnie Munro. Sleat, Isle of Skye: Sabhal Mòr Ostaig.

Sabhal Mòr Ostaig (1997). Òraid Sabhal Mòr Ostaig 1997: Signatures on our own Frequency — A Lecture by President Mary Robinson. Sleat, Isle of Skye: Sabhal Mòr Ostaig.

Sabhal Mòr Ostaig (2000). Òraid Sabhal Mòr Ostaig 2000: The Highlands, Gaelic and the New Scotland — A Lecture by the Rt Hon Donald Dewar MSP First Minister. Sleat, Isle of Skye: Sabhal Mòr Ostaig.

Alba: Eile / Scotland: Other



An Institute for the Languages of Scotland: A Feasibility Study (2003). Edinburgh: ILS Standing Committee.

McPake, Joanna. Mapping the Languages of Edinburgh: Final Report. SCOTLANG Seed Project 6. Stirling: Scottish CILT.

Scots Pairlament Cross Pairty Group on the Scots Language (2003). Scots: A Statement o Principles. Scots Pairlament Cross Pairty Group on the Scots Language

Cuimris / Welsh

Cumanta / General



Andrews, Liam S. (2001). A Factual Report on Translation Services in Relation to the Irish Language in Ireland and the Welsh Language in Wales.

BBC Cymru Wales (1993). Chi biau BBC Cymru Wales / It’s your BBC Cymru Wales. Cardiff: BBC Cymru Wales.

BBC Radio Cymru (1997). Geiriau’r Newyddion Llyfr 3: Geiriau ac Ymadroddion. Cardiff: BBC.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1995). Strategaeth ar Gyfer yr Iaith Gymraeg / A Strategy for the Welsh Language. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1995). Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1994-1995. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1996). Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1995-1996. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1997). Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1996-1997. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1998). Defnyddio’r Gymraeg mewn Busnes / The Use of Welsh in Business. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (n.d. [1998]). Addysg Gymraeg a Ddwyieithog yng Nghymru: gosod y cyd-destun / Welsh Medium & Bilingual Education in Wales: in perspective. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1999). Yr Iaith Gymraeg: Cenhadaeth a Gweledigaeth ar gyfer 2000-2005 / The Welsh Language: A Vision and Mission for 2000-2005. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1999). Y Ffeil-o-Iaith Gymraeg / The Welsh Language Fact File. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1999). Geiriadur Terminoleg Trefniadaeth / Dictionary of Procedural Terms, Cynulliad Cenedlaethol Cymry / National Assembly for Wales, ed. by Clive Leo McNeir. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2000). The Use of the Welsh Language 2000: A survey of 6th form pupils in Welsh-medium and bilingual education. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2000). Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2000: Adroddiad Arolwg / State of the Welsh Language 2000: Survey Report. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (n.d. [2001]). Defnyddio’r Gymraeg mewn Busnes / The Use of Welsh in Business [revised edition]. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (n.d. [2001]). Magu plant yn ddwyieithog — cyngor i rieni / Raising bilingual children — Advice for parents. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (n.d. [2001]). Addysg ddwyieithog i’ch plentyn — O addysg feithrin i’r ysgol gynradd / A Bilingual Education for your child — From nursery to primary school. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2002). Adroddiad Blynyddol / Annual Report 2001-2002. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2006). Arolwg Defnydd Iaith / 2004 Welsh Language Use Survey. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.



Consortium Cymraeg (1997). Opportunities for Welsh / Cyfloedd Cymraeg 1997-98.

Consortium Cymraeg (n.d.). Want to learn Welsh / isio dysgu Cymraeg: a guide to opportunities for adults to learn Welsh.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1992). Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Manifesto. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1992). The Property Act Hand Book / Llawlyfr Deddf Eiddo. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1992). Education for a Free Community or Free Market?: The Case for a System of Community Education for Wales. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Cymraeg (1994). Power in our Hands: Proposals for an Independent Democratic Education System for Wales / Grym yn ein Dwylo. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Cymraeg (n.d. [c.1995]). Introducing Cymdeithas yr Iaith Cymraeg. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Cymraeg (n.d. [c.1995]). The Multi-coloured Paper / Y Papur Lliwgar (response to Tory ‘White Paper’ on education, proposing the ousting of Welsh Education Development Committee). Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (2000). A New Welsh Language Act for a New Century. Aberystwyth: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Pwllgor Diwylliant a’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes / National Assembly for Wales, Culture Committee and Lifelong Learning Committee (2002). Ein Hiaith: Ei Dyfodol — Adolygiad Polisi o’r Iaith Gymraeg / Our Language: Its Future — Policy Review of the Welsh Language. Cardiff: Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales.

Ffransis, Ffred (1987). ‘The Second Front: Cymdeithasiaith’.

Hazell, Robert (2001). Dilemâu Datganoli: A oes gan Gymru Ateb i Gwestiwn Lloegr? / The Dilemmas of Devolution: Does Wales have an answer to the English Question? Cardiff: Welsh Governance Centre, Cardiff University.

Hughes, J. E. (1997). Newspeak (Book 3): Words and Phrases used by the BBC Radio Cymru News Service.

Kay, Rev. William, and Caroline Hancock (2001). Evaluative report to the Welsh Language Board: Raising Bilingual Children. Carmarthen: Trinity College.

Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government (2002). Bilingual Future: A Policy Statement by the Welsh Assembly Government. Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government.

Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government (2002). Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Language Scheme for the Welsh Assembly Government. Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government.

Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government (2002). Iaith Pawb: A National Action Plan for a Bilingual Wales. Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government.

Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government (2004). Datblygu Economaidd a’r Iaith Gymraeg: Rhaglen Waith / Economic Development and the Welsh Language: A Programme of Action. Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government.

Mercator-Education (2000). The Welsh language in education in the UK (authored by Meirion Jones). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Misell, Andrew (2000). Welsh in the Health Service: The Scope, Nature and Adequacy of Welsh Language Provision in the National Health Service in Wales / Y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd: Ehangder, Natur a Digonolrwydd Darpariaeth Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Cardiff: Welsh Consumer Council.

Prifysgol Cymru (1997). ‘Cyrsiau Cymraeg i Oedolion / Welsh Courses for Adults 1997-98’.

Prys, Delyth and J.P.M. Jones (n.d.). Adroddiad ar y Prosiect Safoni Termau / Report on the Standardization of Terms Project. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

S4C (1995). Adroddiad a Chyfrion 1994 / Report and Accounts 1994. Cardiff: S4C.

Yr Uned Iaith (1998). ‘Pecyn Gwybodaeth i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion’ (information package for Welsh tutors)

Welsh Books Council (1999). Dymar’r Gymraeg/Discover Welsh: A Catatlogue of Welsh-learning Resources. Aberystwyth: Welsh Books Council.

Welsh for Adults Consortium (1997-8). Dysgu Cymraeg / Learning Welsh in Swansea Neath and Port Talbot.

Williams, Colin H. (1998). ‘Operating Through Two Languages’. Cardiff: Department of Welsh, Cardiff University.

Williams, Colin H. and Jeremy Evas (1998). ‘Community Language Regeneration: Realising the Potential’. Cardiff: Department of Welsh, Cardiff University.

Sgeamaichean Cuimris / Welsh Language Schemes



Arts Council of Wales (1998). Welsh Language Scheme. Cardiff: Arts Council of Wales.

Bwrdd Elusennau’r Loteri Genedlaethol Cymru / National Lotteries Charities Board Wales (1998). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (undated). Canllawiau Drafft Ynghyluch Ffurf a Chynnwys Cynlluniau Paratowyd yn unol â Rhan II Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Draft Guidelines as to the Form and Content of Schemes Prepared in Accordance with Part II of the Welsh Language Act 1993. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (1996). Cynlluniau Iaith Gymraeg: Eu paratoi a’u cymeradwyo yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Language Schemes: Their preparation and approval in accordance with the Welsh Language Act 1993. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (undated). Standard Welsh Language Schemes for Welsh Town and Community Councils. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2001). Investigation Under Section 17 of the Welsh Language Act 1993 into Carmarthenshire County Council’s Compliance with the Staffing Aspects of its Welsh Language Scheme. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2002). Language Scheme Register. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board and Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru / Wales Council for Voluntary Action (2002). As good as our words: Good practice guidelines for developing the use of Welsh language in the voluntary sector. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board.

Bwrdeistref Sirol Torfaen / Torfaen Borough Council (1999). Cynnlun Addysg Gymraeg: Cynllun Iaith yn Ymwneud ag Addysg wedi’i baratoi yn Unol â Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Education Scheme: A Welsh Language Scheme Prepared under the Welsh Language Act 1993.

Commission for Racial Equality (1997). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



The Court Service (2000). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot County Borough Council (1997). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen / Torfaen County Borough Council (1998). Cynnlun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru / Countryside Council for Wales (1998). Cynnlun Iaith Gymraeg Paratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Language Scheme Prepared under the Welsh Language Act 1993.

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council (1997). Cynnlun Iaith Gymraeg a Baratowyd Dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Cyngor Sir Caerfyrddin / Carmarthenshire County Council (1997). Cynnlun Iaith Gymraeg a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Cyngor Sir Fynwy / Monmouthshire County Council (1998). Cynnlun Iaith Gymraeg Cyngor Sir Fynwy Paratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Monmouthshire County Council Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993. Cwmbran: Cyngor Sir Fynwy / Monmouthshire County Council.

Department for Education and Employment (2000). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Department for Education and Skills (2001). Welsh Language Report [monitoring departmental Welsh Language Scheme].

Department of Trade and Industry (2000). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Bant a Theuluoedd / Children and Family Court Advisory and Support Service (2002). Welsh Language Strategy. Cardiff: Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Bant a Theuluoedd / Children and Family Court Advisory and Support Service.

Isle of Anglesey County Council (1996). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

Local Government Boundary Commission for Wales (1998). Welsh Language Scheme.

North Wales Tourism (undated). Bilingual Policy.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog / Brecon Beacons National Park (1997). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



The Planning Inspectorate (2001). Welsh language scheme.

South Wales Fire Authority (2000). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



Swyddfa’r Post / The Post Office (1997). Cynnlun Iaith Gymraeg Paratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 / Welsh Language Scheme Prepared under the Welsh Language Act 1993.

Welsh Development Agency (2000). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



Ymddiriedolaeth Iechyd Cymuned Gwynedd / Gwynedd Community Health Trust (1996). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.



Ymddiriedolaeth Iechyd Ysbytai Gwynedd / Gwynedd Hospitals NHS Trust (1996). Welsh Language Scheme Prepared Under the Welsh Language Act 1993.

An Ghaeilge / Irish



Poblacht na hÉireann / Republic of Ireland



Bord na Gaeilge (1983). Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 1983-1986 / Action Plan for Irish 1983-1986. Dublin: Bord na Gaeilge.

Bord na Gaeilge (1991). Tuarascáil Bhliantúil 1991. Dublin: Bord na Gaeilge.

Coimisiún na Gaeltachta (2002). Tuarascáil / Report. Dublin: Coimisiún na Gaeltachta.

Coiste Comhairleach na nÓg (2001). Tuarascáil. Dublin: Oifig na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

Comhairle Contae Chiarraí / Kerry County Council (2001). Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2001-2006 / Irish Action Plan 2001-2006. Tralee: Comhairle Contae Chiarraí / Kerry County Council.

Comhairle na Gaeilge (1971). I dTreo Polasaí Teanga / Towards a Language Policy. Dublin: Comhairle na Gaeilge.

Comhairle na Múinteoirí Gaeilge (2003). Bróisiúr Eolais: Cúrsaí Gaeilge ag an Tríú Leibhéal. Dublin: Comhairle na Múinteoirí Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (1990). Tuairisc Oibre 1990. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (1990). An Ghaeilge agus an Teilifís. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (1994). Tuairisc Oibre 1994. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (2001). Staid-Pháipéar ar Sholáthar Oideachas Tríú Leibhéal trí Mheán na Gaeilge / Position Paper on the Provision of Third-Level Education through the Medium of Irish. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (1995). Pleanáil don Ghaeilge 1995-2000: An Ghaeilge Feasta / The Irish Language — Towards the Future. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (1998). Plécháipéis maidir le hAcht Teanga / Towards a Language Act: A discussion document. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (n.d.). Tabhair Guth don Teanga / Give the Irish Language a Voice in Euirope. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (2001). An tAisoideachas Deiseanna agus Féidearthachtaí don Ghaeilge / Adult Education Opportunities and Possibilities for the Irish Language. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge (2002). Initial Opinion and Amendments of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge on the Official Languages (Equality) Bill 2002. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Convery, Frank J. et al. (1994). Ón Bhonn Aníos: Straitéis Turasóireachta don Ghaeltacht. Dingle: An Sagart.

Donoghue, Freda (2004). Comhsheasmhacht agus Dianseasmhacht: Rólanna, Comhchaidrimh agus Acmhainní na nEagraíochtaí Deonacha Gaeilge / Consistence and Persistence: Roles, Relationships and Resources of Irish Language Voluntary Organisations. Dublin: Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge / Centre for Nonprofit Management, School of Business Studies.

FIONTAR (2003). Ollscolaíocht Ghaeilge: Dúshláin agus Léargais / University Education in Irish: Challenges in Perspectives (conference booklet). Dublin: FIONTAR, Dublin City University.

Fochoiste Oideachais an Choiste Téarmaíochta (1996). Foclóir Oideachais mar aon le téarmaí Síceolaíochta (draft).

Foras na Gaeilge (2001). Ré nua don teanga. Dublin: Foras na Gaeilge.

Foras na Gaeilge (2002). Tá gnó agat leis an nGaeilge / Irish does the Business! Dublin: Foras na Gaeilge.

Foras na Gaeilge [2003]. Lámhleabhar Miondíola: A simple guide to the use of the Irish language in the retail industry. Dublin: Foras na Gaeilge.

Foras na Gaeilge [2003]. An Ghaeilge — The Irish Language: All you need to know. Dublin: Foras na Gaeilge.

Foras na Gaeilge [2003]. Foclóir.ie — gach eolas faoi Thionscadal an Fhoclóra Béarla-Gaeilge. Dublin: Foras na Gaeilge.

Gaelscoileanna (2003). 30 Bliain ag Fás 1973-2003. Dublin: Gaelscoileanna.

GaelSaoire (2002). Féilte Gaeltachta 2002 / Gaeltacht Festivals 2002. Dingle: GaelSaoire.

Gaillimh le Gaeilge (1992). Tuairisc Bliana 1992. Galway: Gaillimh le Gaeilge.

Little, David, Helen Ó Murchú and David Singleton (1986). Towards a communicative curriculum for Irish. Dublin: Centre for Language and Communication Studies, Trinity College Dublin / Bord na Gaeilge.

Mac Donnacha, Seosamh, et al. (2005). Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta / A Study of Gaeltacht Schools 2004 (summary). Dublin: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Mercator-Education (2001). The Irish language in education in the Republic of Ireland (authored by Helen Ó Murchú). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Ó Cinnéide, Micheál, Seosamh Mac Donnacha, and Sorcha Ní Chonghaile (2001). Polasaithe agus Cleachtais Eagraíochtaí Éagsúla le Feidhm sa Ghaeltacht. Galway: An tIonad Taighde sna hEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil na hÈireann, Gaillimh.

Ó Laighin, Pádraig Breandán. I dTreo Aitheantais don Ghaeilge mar Theanga Oifigiúil Oibre den Aontas Eorpach / Towards the Recognition of Irish as an Official Working Language of the European Union. Cork: Clódhanna Teo.

Ó Murchú, Máirtín (1971). Language and Community. Comhairle na Gaeilge Occasional Paper No. 1. Dublin: Stationery Office.

Ó Murchudha, Niall (2001). Staid Reatha na Gaeilge mar Mheán Cumarsáid sna Limistéir Ghaeltachta: Tuarascáil do Chomisiún na Gaeltachta.

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta / Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (2004). Dréacht Treoirlínte faoi Alt 12 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla / Draft Guidelines under Section 12 of the Official Languages Act 2003.

An Roinn Oideachais (1937). Téarmaí Gramadaighe is Litridheachta. Dublin: Oifig an tSoláthair.

Screen Producers Ireland (2004). Anailís ar an earnáil léirithe teilifíse neamhspléach mar a bhaineann le TG4 / Analysis of the independent television production sector as it applies to TG4. Dublin: Screen Producers Ireland.

Supreme Court of Ireland (2001). Judgement in Ó Beoláin v. Fahy, Case No. 100/98JR.

Tithe an Oireachtais, An Comhchoiste don Ghaeilge / Joint Committee on the Irish Language (1988). An Chéad Tuarascáil Bhliantúil ón gComhchoiste — 1985/’86 / First Annual Report from the Joint Committee — 1985/’86. Dublin: Oifig an tSoláthair.

Tithe an Oireachtais, An Dara Comhchoiste don Ghaeilge / The Second Joint Committee on the Irish Language (1988). An Cúigiú Tuarascáil ón gComhchoiste: Tionchar na Ríomhaireachta ar an nGaeilge / The Fifth Report from the Joint Committee: The Influence of Computerisation on the Irish Language. Dublin: Oifig an tSoláthair.

Údarás na Gaeltachta (1991). Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 1991.

Údarás na Gaeltachta (2001). Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2000.

Údarás na Gaeltachta (2002). Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2001.

Údarás na Gaeltachta (2003). Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2002.

Tuaisceart Éireann / Northern Ireland



Andrews, Liam S. (2001). A Factual Report on Translation Services in Relation to the Irish Language in Ireland and the Welsh Language in Wales.

Bunscoil Ghaeilge Bhéal Feirste (1977). Oideachas Éireannach do Pháistí Éireannacha / Irish Education for Irish Children. Belfast: Bunscoil Ghaeilge Bhéal Feirste.

Comhairle an Iúir agus Mhúrn / Newry and Mourne District Council (n.d.). Polasaí Dátheangachais / Bilingualism Policy. Newry: Comhairle an Iúir agus Mhúrn / Newry and Mourne District Council.

Comhairle na Gaelscolaíochta (2004). Irish-Medium Preschool Education. Belfast: Comhairle na Gaelscolaíochta.

Comhairle na Gaelscolaíochta (2004). Irish-Medium Education and the Costello Report. Belfast: Comhairle na Gaelscolaíochta.

Cumann Gaelach Leath Chathail / Lecale Gaelic Society (2004). An Ghaeilge agus an Teaghlach: Suirbhé ar Úsáid na Gaeilge i gCeantar Leath Chathail de Chontae an Dúin, 2004 / Irish and the Family: A Survey of Irish Language Usage in the Lecale Area of Co. Down in 2004. Downpatrick: Cumann Gaelach Leath Chathail / Lecale Gaelic Society.

Department of Education (2002). ‘Outcomes for Pupils who Received an Irish Medium Education’. Research Briefing RB 4/2002. Belfast: Department of Education.

Dunn, Seamus et al. (2001). Establishing the demand for Services and Activities in the Irish Language in Northern Ireland. Policy Evaluation and Research Unit Research Report No. 1. Belfast: Northern Ireland Statistics and Research Agency.

Dutton, Clive (2004). Ceathrú Gaeltachta: Bunú Bord Forbartha agus Ceisteanna Bainteacha / Gaeltacht Quarter: The Establishment of a Development Board and Related Issues. Belfast: Department of Culture, Arts and Leisure, Department for Social Development and Department of Enterprise, Trade and Investment.

Gallagher, Anthony M., and Eamon Hanna (2002). Outcomes for Pupils who Received an Irish Medium Education. Research Report Series No. 26. Belfast: Department of Education.

Inter-Departmental Charter Implementation Group (2004). European Charter for Regional or Minority Languages: Guidance on Meeting UK Government Commitments in Respect of Irish and Ulster-Scots. Belfast: Inter-Departmental Charter Implementation Group.

Iontaobhas ULTACH/ULTACH Trust (2003). TG4 Ó Thuaidh: Extending TG4 in Northern Ireland — Clearing the copyright hurdles. Belfast: Iontaobhas ULTACH/ULTACH Trust.

McKee, Vincent (1994). ‘Politics of the Gaelic language: Northern Ireland and the Hebrides (Part One)’, in Questions of Ideology, ed. by Kate Hudson (South Bank University, Politics Divison, Occasional Papers No. 3), 34-50. London: South Bank University.

Mercator-Education (1997). The Irish language in education in Northern Ireland (authored by Aodán Mac Póilin). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2004). The Irish language in education in Northern Ireland (2nd edition) (authored by Aodán Mac Póilin). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Northern Ireland Human Rights Commission (2000). The Bill of Rights: Language. Belfast: Northern Ireland Human Rights Commission.

Pobal (2000). An Ghaeilge: Ag cothú éagsúlachta, ag tógáil na sochaí úire — Tuairisc na Comhdhála / The Irish language: Promoting diversity, building our new society — Conference Report. Belfast: Pobal.

Pobal (2001). Aighneacht ar an doiciméad ‘Making a Bill of Rights for Northern Ireland’ ar son phobal na Gaeilge i dtuaisceart na hÉireann/Submission on the document ‘Making a Bill of Rights for Northern Ireland’, made on on behalf of the Irish speaking community in the North of Ireland. Belfast: Pobal.

Pobal (2001). Tuairiscáil Chinn Bhliana 2000-2001 / Annual Report 2000-2001. Belfast: Pobal.

Pobal (2002). Tuairiscáil Chinn Bhliana 2001-2002 / Annual Report 2001-2002. Belfast: Pobal.

Pobal (2003). Tuairiscáil Chinn Bhliana 2002-2003 / Annual Report 2002-2003. Belfast: Pobal.

Pobal (2002). An Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnda nó Mionlaigh: Feidhmiú na Cairte i leith na Gaeilge Iúil 2001-Iúil 2002 — Aighneacht ó Pobal chuig Coiste Saineolaithe ar an Chairt / The European Charter for Regional or Minority Languages: The Implementation of the Charter with regard to the Irish language July 2001-July 2002 — Submission by Pobal to the Committee of Experts on the Charter (prepared by Teresa Gorman). Belfast: Pobal.

Pobal (2003). Riachtanais agus Tosaíochtaí: Pobal na Gaeilge agus an Stát / Necessities and Priorities: The Irish Speaking Community and the State (prepared by Teresa Gorman). Belfast: Pobal.

Pobal (2003). Cearta Teanga agus an Chomhairle Áitiúil / Language Rights and the Local Council. Belfast: Pobal.

Pobal (2005). Dréacht-Acht Teanga Gaeilge TÉ: Doiciméad comharliúcháin / Draft Irish agus Language Act for the north of Ireland: Consultation Document. Belfast: Pobal.

Pobal (2006). Acht na Gaeilge do TÉ / The Irish Language Act NI. Belfast: Pobal.

West Belfast and Greater Shankill Task Forces (2002). Report of the West Belfast and Greater Shankill Task Forces (authored by Padraic White and John Simpson). Belfast: West Belfast and Greater Shankill Task Forces.

Gaelg / Manx



Undinys Eiraght Vannin / Manx Heritage Foundation [n.d.]/ 6 Oyryn mie: Troggal paitchyn ayns daa hengey / 6 good reasons: Raising children bilingually. Cregneash: Undinys Eiraght Vannin / Manx Heritage Foundation

Mooinjer Veggey [n.d.]. Lioar ABC. Douglas: Mooinjer Veggey.

Undinys Eiraght Vannin as Eiraght Ashoonagh Vannin / Manx National Heritage and the Manx Heritage Foundation (2000). Jannoo Shickyr Traa ry-heet y Ghaelg: Co-chlare Lhiasee son y Ghaelg / Securing hte Future for Manx: A Manx Language Development Programme. Douglas: Undinys Eiraght Vannin as Eiraght Ashoonagh Vannin / Manx National Heritage and the Manx Heritage Foundation.

Rheynn Ynsee Ellan Vannin / Department of Education, Isle of Man (1995). The Future Development of the Manx Language: A Report to Tynwald by the Department of Education. Douglas: Rheynn Ynsee Ellan Vannin / Department of Education, Isle of Man.

A’ Chòrnais / Cornish



Cornwall County Council, Cornish Language Steering Group (2004). Strategy for the Cornish Language: Consultation Draft. Truro: Cornwall County Council.

George, Ken (1986). The Pronunciation and Spelling of Revived Cornish. Truro: Cornish Language Board.

Mercator-Education (2001). The Cornish language in education in the UK. Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

A’ Bhasgais / Basque



Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco (1998). General Plan for Promoting Basque Language Use. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.

Gardner, Nicholas J. (2001). ‘Language Policy for Education in the Basque Country’ (paper presented at Comunn na Gàidhlig’s Còmhdhail 2001)

Gardner, Nicholas (2002). Basque in Education in the Basque Autonomous Community. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Departmento de Educación, Universidades e Investigación (1986). E.I.F.E. (Euskaren Irakaskuntza: Faktoren Eragina): Influence of Factors on the Learning of Basque. Vitoria-Gasteiz: Central Publications Service of the Basque Government.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Departmento de Educación, Universidades e Investigación (1989). E.I.F.E. 2: Influence of Factors on the Learning of Basque. Vitoria-Gasteiz: Central Publications Service of the Basque Government.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Departmento de Educación, Universidades e Investigación (1991). E.I.F.E. 3: Influence of Factors on the Learning of Basque. Vitoria-Gasteiz: Central Publications Service of the Basque Government.

Hizkuntz Eskubideen Behatokia / Observatory of Language Rights (2005). Language Rights in the Basque Country. Iruñea: Hizkuntz Eskubideen Behatokia.

Hizkuntz Eskubideen Behatokia / Observatory of Language Rights (2006). Language rights and the Courts in the Basque Country. Iruñea: Hizkuntz Eskubideen Behatokia.

Mercator-Education (2000). The Basque language in education in Spain (authored by Nick Gardner). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Ladin



Chiochetti, Fabio (2002). ‘Progetti di pianificazione del Ladino Dolomitico: Probleme e Prospettive’.

Poppi, Cesare (2001). The Ladins: People of the Pale Mountains. Dublin: European Bureau for Lesser Used Languages.

Valentini, Erwin (2002). Ladin Standard: N lingaz scrit unitar per i ladins dles Dolomites. Bolzano: Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin.

Zenter de Studes Linguistics per l’Europa (2002). Adoranza dl lingaz tles valedes ladines / Usi linguistici nelle valli ladine / Sprachgebrauch in den dolomitischen Tälern.

Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin (2002). Pedagogia: Glossar terminologich dla pedagogia Ladin - Todesch – Talian.

Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin (2002). Gramatica dl Ladin Standard.

Canada



Cardinal, Linda and Marie-Ève Hudon (2001). La Gouvernance des Minorités de Langue Officielle au Canada: Une Étude Préliminaire / The Governance of Canada’s Linguistic Minorities: A Preliminary Study. Ottawa: Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages.

Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages (1998). Les effets des transformations du gouvernement sur le programme des langues officielles du Canada / Government Transformations: The Impact on Canada’s Official Languages Program. Ottawa: Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages.

Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages (2001). Nos Langues Officielles: Pour Finir un Siècle et Commencer un Millénaire / Our Official Languages: As a Century Ends and a Millennium Begins. Ottawa: Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages.

Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages (2001). Les langues officielles au Canada: faits et chiffres / Canadian Linguistic Facts and Figures (5 booklets). Ottawa: Commissariat aux Langue Officielles / Office of the Commissioner of Official Languages.

Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec (2000). French, a language for everyone: A new strategic approach centred on the citizen in society — summary of the final report. Québec: Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec.

Ministère de la Justice, Canada / Department of Justice, Canada (2001). Codification Administrative des Lois Constitutionelles de 1867 à 1982 / A Consolidation of the Constitution Acts 1867 to 1982. Ottawa: Ministère de la Justice / Department of Justice.

Ministre des Travaux publics et Services gouvernemantaux Canada / Minister of Public Works and Government Services (1999). Loi sur les Langues Officielles / Official Languages Act. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services gouvernemantaux Canada / Minister of Public Works and Government Services.

Secrétariat à la politique linguistique (1998). Setting the Record Straight: Questions and Answers About Québec’s Language Policy. Québec: Secrétariat à la politique linguistique.

Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat (1990). La présidence des réunions: Comment tenir vos réunions avec succès dans les deux langues officielles / Chairing meetings: How to make your meetings a success in both official languages. Ottawa: Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat.

Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat (1992). Prendre la parole: Des réunions dans les deux langues officielles / You have the floor: Using both official languages in meetings. Ottawa: Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat.

Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat (1995). Le français et l’anglais au travail: Ce que les employés fédéraux doivent savoir / English and French in the workplace: What federal employees need to know. Ottawa: Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat.

Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat (1998). Le service au public: Moi, j’embarque! / Service to the public: Getting on Board. Ottawa: Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat.

Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat (2001). Loi sur les Langues Officielles: Version Annotée / Official Languages Act: Annotated Version. Ottawa: Secrétariat de Conseil du Trésor du Canada / Treasury Board of Canada Secretariat.

Cairt Eòrpach airson Mhion-chànan no Chànan Roinneil /

European Charter for Regional or Minority Languages



Castellà Surribas, Santiago (2002). The Ratification of Spain of the European Charter for Regional or Minority Languages. Mercator-Legislation Working Paper 8. Barcelona: Mercator-Legislation.

Clì (2003). Submission in response to the Initial Periodical Report by the United Kingdom. Inverness: Clì.

Comunn na Gàidhlig (2006). Submission by Comunn na Gàidhlig to the Council of Europe’s Committee of Experts on the Second UK Government’s Report on its Implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages. Inverness: Comunn na Gàidhlig.



Council of Europe (1992). European Charter for Regional or Minority Languages. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Croatia. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Finland. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Hungary. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Liechtenstein. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in the Netherlands. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Norway. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2001). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Switzerland. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2002). Initial Periodical Report by the United Kingdom in Accordance with Article 15 of the Charter. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2002). Initial Periodical Report by the United Kingdom in Accordance with Article 15 of the Charter (Informal UK report on Cornish). Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2003). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in Sweden. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2004). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in the United Kingdom. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe (2004). European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in the Netherlands (2nd Monitoring Cycle). Strasbourg: Council of Europe.

Dunbar, Robert (2003). The ratification by the United Kingdom of the European Charter for regional or minority languages. Mercator-Legislation Working Paper 10. Barcelona: Mercator-Legislation.

FÀS (Dùn Èideann) (2003). Submission to the Committee of Experts Established Under Article 17 of the Charter for Regional or Minority Languages. Edinburgh: FÀS (Dùn Èideann).

FÀS (Dùn Èideann) (2006). Submission to the Committee of Experts Established Under Article 17 of the Charter for Regional or Minority Languages. Edinburgh: FÀS (Dùn Èideann).

Kowethas an Yeth Kernewek (The Cornish Language Society) (2003). Submission to the Committee of Experts Established Under Article 15 of the Charter for Regional or Minority Languages.



Pobal (2002). An Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnda nó Mionlaigh: Feidhmiú na Cairte i leith na Gaeilge Iúil 2001-Iúil 2002 — Aighneacht ó Pobal chuig Coiste Saineolaithe ar an Chairt / The European Charter for Regional or Minority Languages: The Implementation of the Charter with regard to the Irish language July 2001-July 2002 — Submission by Pobal to the Committee of Experts on the Charter (prepared by Teresa Gorman). Belfast: Pobal.

Scottish Language Dictionaries Ltd. (2003). Response to the UK’s Periodical Report to the Secretary General of the Council of Europe According to Article 15 of the Charter for Regional or Minority Languages as it Applies to the Scots Language.



United Kingdom (2002). Initial Periodical Report by the United Kingdom in Accordance with Article 15 of the Charter. London.

Mion-chànanan eile / Other minority languages



Boord o Ulstèr-Scotch / Ulster-Scots Agency (n.d.). Leaflets on ‘What is Ulster Scots?’, ‘ . . . twenty things you didn’t know about Ulster-Scots’, ‘Robert Burns — The Ulster-Scots Connection’, ‘Ulster-Scots and the Declaration of Independence’, ‘Ulster-Scots and the Presbyterian Church’, ‘The Ulster-Scots Legacy’, ‘Ulster-Scots and Washington’s Generals’, ‘The Ulster-Scots in the USA Today’, ‘Voyage to the New World’, ‘Ulster-Scots and United States Presidents’, and ‘From Folk to Country’. Belfast: Boord o Ulstèr-Scotch / Ulster-Scots Agency.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board (2003). Margaíocht i dTeangacha Mionlaigh: Treoir do Ghnólachtaí / Marketing in Minority Languages: A guide for businesses. Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Board.

Chambra d’Òc / Regione Piemonte (2001). Valadas Occitanas e Occitània Granda: Ren d’autre qu’una partia de la planeta [CD-ROM]

Daftary, Farimah, and Kinga Gál (2000). The New Slovak Language Law: Internal or External Politics? Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues.

The Future of the Celtic Nations Within the EEC (Proceedings of Edinburgh Conference 23-24.11.1984), sponsored by L’Institut Français d’Écosse, Heriot Watt University Edinburgh and An Comunn Gaidhealach.

Grin, François, and François Vaillancourt (1998). Language Revitalisation Policy: An Analytical Survey — Theoretical Framework, Policy Experience and Application to Te Reo Maori. Treasury Working Paper 98/6. Wellington: New Zealand Treasury.

International Conference on Minority Languages (2003). ICML-IX: Abstracts, Posters and Participants. Stockholm: Department of Finnish, Stockholm University.

Kurdish Human Rights Project (2002). Denial of a Language: Kurdish Language Rights in Turkey. London: Kurdish Human Rights Project.

Lancaster University, Department of Linguistics (2002). ‘LER-BIML Working Paper 1: Surveying Existing Resources for the Indigenous Minority Languages of the British Isles and Ireland’. Lancaster: Lancaster University, Department of Linguistics.

Lancaster University, Department of Linguistics (2002). ‘LER-BIML Working Paper 2: Surveying End-User Needs for the Indigenous Minority Languages of the British Isles and Ireland’. Lancaster: Lancaster University, Department of Linguistics.

Martin, Peter, et al. (2003). Complementary Schools and their Communities in Leicester. Final Rport for the ESRC.

Mercator-Education (1998). The Breton language in education in France. Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2000). The Corsican language in education in France (authored by Jacques Fusina). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001). The Croatian language in education in Austria (authored by Gerhard Baumgartner). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001). The Finnic languages in education in Sweden (authored by Jarmo Lainio). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001) (3rd edn). The Frisian language in education in the Netherlands (authored by Jehannes Ytsma and Alie van der Schaaf). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001). The Ladin language in education in Italy (authored by Alie van der Schaaf and Roland Verra). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001). The Sami language in education in Sweden (authored by Mikael Svonni). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2001). The Scots language in education in the UK (authored by Liz Niven). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2003). The Breton language in education in France (2nd edition) (authored by Davyth Hicks/Olier ar Magn). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2004). The Sorbian language in education in Germany (authored by Piet Hemminga). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2004). The Kashubian language in education in Poland (authored by Thomas Wicherkiewicz). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2004). The Slovene language in education in Italy (2nd edn) (authored by Norina Bogatec). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Mercator-Education (2005). The Slovak language in education in Hungary (authored by Anton Paulik). Leeuwarden, Netherlands: Mercator-Education.

Minorised Languages at University in Europe (2-4.11.1995): Conference Workbook



Moustaoui, Adil (2003). The Amazigh language within Morocco’s language policy. Working Paper 14. Barcelona: Mercator-Legislation.



Ofis ar Brezhoneg / Office de la language bretonne
(2001).

Partnership for Diversity (2003) (ed. by Sandra Forsell and Anna Jungner). Bilingual Cities / Villes bilingues. Brussels: EBLUL / Partnership for Diversity.

Priedite, Aija (2003). The Evolutionary Process of Laws on the State Language, Education and Naturalisation: A Reflection of Latvia’s Democratisation Process. Mercator-Legislation Working Paper 12. Barcelona: Mercator-Legislation.

Pujadas, Bernat et al. (2003). The Protection of Minority Languages in the Czech Republic and in Slovakia — A Requirement for EU Accession. Working Paper 13. Barcelona: Mercator-Legislation.

Pujadas, Bernat et al. (2003). Low German: A Language Regaining Visibility. Working Paper 15. Barcelona: Mercator-Legislation.

Pujolràsm Agustí Pou (2002). Linguistic Legislation and Normalization Process: The Catalan Case in Spain. Mercator-Legislation Working Paper 9. Barcelona: Mercator-Legislation.

Svenska Finlands folkting (n.d.). Swedish in Finland / La Finlande Suédophone. Helsingfors: Folktinget.



Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development (1999). Mātātupu — Māori Language Policies and Plans: Guidelines to Assist Public Service Departments. Wellington: Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development.

Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development (2002). The Health of the Māori Language in 2001. Wellington: Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development.

Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development (2003). He Reo e Kōrerotia Ana-He Reo Ka Ora / A Shared Vision for the Future of Te Reo Māori. Wellington: Te Puni Kōkiri / Ministry of Māori Development.

UNESCO (2003). Sharing a World of Difference: The Earth’s linguistic, cultural and biological diversity. Paris: UNESCO.

Virtanen, Öslem Eraydin. Recent Changes in Turkey’s Language Legislation. Mercator-Legislation Working Paper 11. Barcelona: Mercator-Legislation.

Williams, Colin H. (1992). ‘The cultural rights of minorities: Recognition and Implementation’, in Minorities in Politics: Cultural and Languages Rights (International Symposium on National Minorities in Central Europe), ed. by Jana Plichtova. Bratislava: Czechoslovak Committee of the European Cultural Foundation.

Poileasaidh cànain Eòrpach / European language policy



CIEMEN (2002). Anclabes lhenguisticos na Ounion Ouropeia: V Simpósio Abternacional de lhénguas ouropeias i legislaçones / Linguistic enclaves in the European Union: V International symposium on European languages and legislation. Barcelona: CIEMEN.

‘Creating a Common Structure for Promoting Historical Linguistic Minorities within the European Union’, Helsinki, 11-12 October 2002: Conference Papers.

Estébanez, Martín, María Amor, and Kinga Gál (1998). Implementing the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues.

European Bureau for Lesser Used Languages (n.d.). Unity in Diversity: The Lesser Used Languages of the European Union (chart and map). Brussels: European Bureau for Lesser Used Languages.

European Commission (1996). Euromosaic: The production and reproduction of minority language groups in the European Union. Brussels: European Union.

European Commission (1996). Promoting language learning and linguistic diversity: An action plan 2004-06. Brussels: European Union.

European Commission (2005). A New Framework Strategy for Multilingualism. Brussels: European Union.

European Union, Committee of the Regions (2001). Opinion on the promotion and safeguard of regional and minority languages. Brussels: European Union.

Eurydice (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels: Eurydice.

Gogolin, Ingrid (2002). Linguistic Diversity and New Minorities in Europe. Reference Study: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe — From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Strasbourg: Council of Europe.

Grin, François (2000). Evaluating Policy Measures for Minority Languages in Europe: Towards Effective, Cost-Effective and Democratic Implementation. Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues.

Kronenthal, Melissa (2003). From Rhetoric to Reality? A Critical Assessment of EU Minority Language Policy and Practice. Working Paper 14. Barcelona: Mercator-Legislation.

MacDonald, Joan (1995). ‘Minorised Languages at University in Europe (2-4.11.1995): A Report’.

Mercator [2006]. The Mercator Network: Regional and Minority Language Education, Legislation and Media in the EU / Le Réseau Mercator: Langues Régionales et Minoritaires: Education, Législation et Médias dans l’UE.

Skutnabb-Kangas, Tove (2002). Why Should Linguistic Diversity Be Maintained and Supported in Europe? Some Arguments. Reference Study: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe — From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Strasbourg: Council of Europe.