University crest

RANNSACHADH AIR POILEASAIDH CÀNAIN
AGUS DEALBHADH CÀNAIN

Research on Language Policy and Language Planning

Tha rannsachadh air poileasaidh cànain agus dealbhadh cànain na phrìomhachas do Roinn na Ceiltis agus Eòlas na h-Alba. An lùib seo thathas a' tabhann òraidean agus co-labhairtean agus a' foillseachadh aithisgean rannsachaidh air caochladh chuspairean ceangailte ri poileasaidh cànain agus dealbhadh cànain ann an Alba agus aig ìre eadar-nàiseanta.

Research on language policy and planning is a key priority in Celtic and Scottish Studies. A series of seminars, conferences and research reports will tackle a range of subjects relating to language policy and language planning both within Scotland and internationally.

Teacsaichean òraidean / Texts from seminars


 • Liostaichean sgrìobhainnean air poileasaidh cànain / Bibliographies on language policy


 • Aithisgean agus pàipearan rannsachaidh / Research reports and papers


 • Clàr rannsachaidh / Research collection


 • Celtic Section Homepage | Celtic and Scottish Studies


  All queries concerning Research on Language Policy and Planning in the Department of Celtic and Scottish Studies should be directed to: w.mcleod@ed.ac.uk

  All other queries concerning Celtic should be directed to: Celtic.Dept@ed.ac.uk

  Page last updated by Kaye Brewster
  Email: K.Brewster@ed.ac.uk